mutantboylondon: Spotted hyena skull.

mutantboylondon:

Spotted hyena skull.